TRAFIKKSKIRINGSPLAN 2016-2019

nom førerkort | E-teori 

Elevekonto  Kjell Magne

Besøksadresse: 

Bruflatbygget ( i gateplan )

Sandvenvegen 23,

5600 NORHEIMSUND                            

Postadr.: Tolohagen 31, 5600 Norheimsund(kart )


Åpent
tys-tors kl 11:00-15:00
 

Nye bilder!

Slide Show Pict
Undervisning PDF Skriv ut E-post

TRINN 1 TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk teoretisk kurs for alle som skal ta førarkortet, og FØR man kan øvingskøyra, dette gjelder for kjøring både privat og saman med oss. Kurset kan gjennomføres frå fylte 15 år. 

Dersom du er over 25 år eller har førerett  på moped eller traktor trenger du kun enkelte element av trafikalt grunnkurs. Du kan øvingskøyra som innehavar av førerett , men du må ta førstehjelp og mørkedemo. før du avlegger praktisk prøve.

Kurset er totalt på 17 timer,10 timer er teori, 4 timer er førstehjelp og 3 timer er mørkedemonstrasjon. Mellom 15.mars til 1.november  er det tilstrekkelig å gjennomføre 10 timer teori + 4 timer førstehjelp. Grunnen til dette er at mørkedemonstrasjon ikkje kan gjennomføres på den lyse årstida. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.Les meir om øvingskjøring her

SØKNAD OM FØRARKORT

Du må lever inn søknad om førarkort. Du kan få søknadsjema hjå oss, du kan og ta ut søknad på nettet eller sende ein elektronisk. Søknadane finn du her

TRINN 2 GRUNNLEGGJANDE KØYRETØY OG KØYREKOMPETANSE

Dette er første praktiske del av opplæringa. Du skal her ha teoretiske kunnskap om  reglane for om førarkort og trafikkopplæring, bilens oppbygning, eigars og brukars ansvar for køyretøyets stand og bruk, om økonomisk ansvar, offentlege reaksjonar, plikter ved trafikkuhell og om menneskets kapasitet og trafikkens krav.  Skal her vise at du kan meistre bilen reint køyreteknisk under samanhengande køyring, slik som igangsetting, bakkestart, styring, giring, rygging og parkering. Du skal og kunna ta ein sikkerheitskontroll av bilen.  På dette trinnet er det ein obligatoriske veiledingstimen der du og køyrelæraren saman skal vurdere om dine ferdigheiter er gode nok til å avansere til neste trinn. For elever som ikkje har noe erfaring vil det normalt bli nødvendig med ein del timer på dette tinnet.

TRINN 3 TRAFIKAL DEL

Du skal her ha teoretiske kunnskap om lover og reglar i trafikken og kunna beherska køyretøyet i variert trafikk med tydlegheit, sikkerheit og med ei sjølvstendig køyring. I tilegg skal du kunna vurdera din eigen kompetanse i å køyra bil i trafikk. Den delen av opplæringa som krev lyskryss, motorveg og feltval vert køyrt i Bergen. Denne delen omfattar og landeveg med forbikøyring. Obligatorisk deler er her Sikkerhetskurs på bane 4 timer (Voss). Obligatoriske veiledingstimen der du og køyrelæraren saman skal vurdere om dine ferdigheiter er gode nok til å avansere til neste trinn.

TEORIEKSAMEN

Teoriprøven bør no vera bestått. Teorieksamen avlegg du på ein trafikkstasjon. Våre elevar brukar normalt Voss eller Bergen trafikkstasjon. Teoriprøven må vera bestått før ein kan avleggja praktisk prøve, det kan og vera ventetid  på praktisk prøve. Det er difor viktig at man har arbeidt med teorien heile tida, me anbefalar og å ta teorikurs. Opningstidene til Trafikkstasjonane finn du her.

TRINN 4 AVSLUTTANDE OPPLÆRING

Sikkerhetskurs på veg er den avsluttande delen av opplæringa. Kurset er på 13 timar fordelt på teori og sjølvstendig landeveg med forbikøyring og planlegging og køyring i variert miljø. Etter avsluttande køyring kan ein mengdetrene heime eller ved trafikkskulen. Det er viktig at ein kan køyra sjølvstendig og kan reflektera over sin eigen køyring og klarar velja køyremåte med lav risiko.

KØYRETEST

Dette er ein praktisk prøve tilnærma lik førarprøvekøyringa. I tillegg til køyringa inneheld den ein sikkerheitskontroll av bilen. Det som vert vurdert er i hovudsak om køyringa er har sikkerheit og trafikkavvikling, dei momenta som vert vurdert er observasjon, teikn, plassering, fartstilpassing, trafikktilpassing og bilbehandling.Du vil få ein munnlig og skriftlig tilbakemelding på testen.

KØYREEKSAMEN

Den praktiske prøven vil i gjennomsnitt vare i ca.75 minutt, og man må rekne med at sjølve køyringa tek 55-60 minuttar. Prøven vil i tilegg til køyringa  og innehalda ein sikkerheitskontroll av bilen, kor det sentrale  vil vera kontroll av dekk , lysutstyr,bremsar , styring, sikt,vognkort m.m 

Sensors oppgåve er å vurdere om du har nådd måla for førarprøveopplæringa  ved å bedømme dine prestasjonar gjennom prøven. Sensorar har på lik linje med sensorar i det offentlige skuleverk, ikkje anna å bedømme deg på enn det som framkjem i løpet av prøven. Sensoren skal forhalda seg til "Kreterier til førarprøven" som  beskriver i detaljer kva som skal godkjennast, eller ikkje godkjennast til førarprøven. Det er altså ikkje sensors humør , eller andre myter om han/henne som avgjer om du består eller ikkje. Det er kun du som avgjer utfallet gjennom dine handlingar. les meir...

 

Nyttige lenker

 Teoritentamen App 


 E-teori på nett 
 Ruteplanlegger 
Bil og henger(app)
      Vegrapport                                                                                           

Gjensidige mengdetrening app 


 

Nyheter

Båtførarprøven
Me tilbyr båtførarprøven og båtførarkurs i samarbeid med Waypoint Maritime: https://waypointmaritime.no/...
Trafikalt Grunnkursbevis på
Mobilen ...
Drepte i Trafikken
Trygg trafikk ...
Viktig! TEORETISK PR?VE:
Ved teoretisk prøve på trafikkstasjon , signer ditt førarkort og ta bilde. Du vil da spare deg en tur ekstra (etter bestått praktisk prøve). Gjelder førarkortkandidater som avlegger praktisk p...